top of page

Coaching kasvattaa kykyäsi toimia tavoitteidesi toteutumiseksi

Toimintakyvyn kasvaessa ihminen muuttuu kokonaisvaltaisesti. Muutokseen liittyy aina kasvua ulos vanhoista ja tutuista, mutta tavoitteidesi toteutumista vaikeuttavista toimintamalleista. Se saattaa olla pelottavaa ja tuntua epäonnistumiselta, vaikka ymmärtääkin riisuutuvansa rajoitteistaan. 

Avun tarvitseminen muutoksen epävarmuudessa on inhimllistä. Coach on muutoksen maaston tunteva, turvaa luova kanssakulkija ja somaattisen muutoksen kaari on tie toimintakykyä kasvattavan muutoksen vaiheiden läpi. 

Somaattisen muutoksen vaiheet

arc2-ID-70882292-3233-4f75-9199-94b46792

1. Keho ja minäkuva

 

Valmennuksen suunta hahmottuu toiveista elämässä ja motivaatio niiden merkityksistä. Minäkuvan rikastuu ja ankkuroituu todellisuuteen. Teemoja:

 • Kehoa ja persoonaa muokkaavat ympäristön voimat.‍ ‍‍Miksi olen sellainen kuin olen?

 • Somaattinen hahmo: Kehon muodon, tunteiden, ajatusten, maailmankuvan, toimintakyvyn ja toisiin suhtautumisen tapojen yhteys. ‍‍

 • Tietoinen tietoisuuden ja huomion hallitseminen sekä niiden yhteys hallinnan tunteeseen elämässä.

 • Kehotuntemukset turvallisuuden lähteenä ja ankkurina todellisuuteen.

2. Ehdollistumat

 

Tavoitteellista toimintaa rajoittavat ehdollistumat, niiden merkitysten ymmärtäminen ja niistä palautuminen:

 • Ehdollistumien merkitys primääritarpeista (arvokkuus, yhteys, turvallisuus, osallisuus) huolehtimisessa.

 • Kehon kautta välittyvä luontainen taipumus suhtautua hankaliin tilanteisiin (kohti, vastaan tai pois päin).

 • Ehollistumien vaikutukset hengitykseen, olemukseen, mielialaan sekä ajatuksiin itsestä ja toisista.

 • Ehdollistumista toipuminen, stressaavien tilanteiden kohtaaminen ja toimintakyvyn palauttaminen.

3. Somaattinen avautuminen

 

Kaikkien tunteiden kokeminen vapaasti: pelosta, vihasta, halveksunnasta ja surusta iloon, onnellisuuteen ja tyytyväisyyten:‍‍

 • Kokonaisvaltainen somaattinen tiedostaminen - tuntemukset, ajatukset, mielialat, energia.

 • Kehotyöskentely kosketuksen ja hengityksen avulla. Jännitysten purkaminen ja vapaa tunteminen.

 • Rajoittavista toiminnan ja ajattelun kaavoista vapautuminen.

 • Hiljentyminen tuntemaan, tunteiden hyväksyminen ja huomion säilyttäminen omissa toiveissa.

4. Ilmentäminen

Omien toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden ilmaisu. Siitä kiinni pitäminen, mikä on oikein, totta ja kaunista:

 • Täysiin mittoihinsa rentoutunut keho: arvokkuus, avoimuus ja rohkeus osallistua.

 • Itselle ja läheisille arvokas tulevaisuus. Sen pyytäminen, mitä haluaa ja siitä kieltäytyminen, mikä vie harhaan perustana ihmissuhteille.

 • Konfliktitilanteet mahdollisuutena oppia ja uudistua yhdessä.

 • Energian kurottaminen kohti toisia ja rentoutuminen toimimaan yhdessä.

Somaattisen muutoksen vaiheet

arc2-ID-70882292-3233-4f75-9199-94b46792

1. Keho ja minäkuva

 

Coachingin suunta hahmottuu toiveista elämässä ja motivaatio niiden merkityksistä. Minäkuvan rikastuu ja ankkuroituu todellisuuteen. Teemoja:

 • Kehoa ja persoonaa muokkaavat ympäristön voimat.‍ ‍‍Miksi olen sellainen kuin olen?

 • Somaattinen hahmo: Kehon muodon, tunteiden, ajatusten, maailmankuvan, toimintakyvyn ja toisiin suhtautumisen tapojen yhteys. ‍‍

 • Tietoinen tietoisuuden ja huomion hallitseminen sekä niiden yhteys hallinnan tunteeseen elämässä.

 • Kehotuntemukset turvallisuuden lähteenä ja ankkurina todellisuuteen.

2. Ehdollistumat

 

Tavoitteellista toimintaa rajoittavat ehdollistumat, niiden merkitysten ymmärtäminen ja niistä palautuminen:

 • Ehdollistumien merkitys primääritarpeista (arvokkuus, yhteys, turvallisuus, osallisuus) huolehtimisessa.

 • Kehon kautta välittyvä luontainen taipumus suhtautua hankaliin tilanteisiin (kohti, vastaan tai pois päin).

 • Ehollistumien vaikutukset hengitykseen, olemukseen, mielialaan sekä ajatuksiin itsestä ja toisista.

 • Ehdollistumista toipuminen, stressaavien tilanteiden kohtaaminen ja toimintakyvyn palauttaminen.

3. Somaattinen avautuminen

 

Kaikkien tunteiden kokeminen vapaasti: pelosta, vihasta, halveksunnasta ja surusta iloon, onnellisuuteen ja tyytyväisyyten:‍‍

 • Kokonaisvaltainen somaattinen tiedostaminen - tuntemukset, ajatukset, mielialat, energia.

 • Kehotyöskentely kosketuksen ja hengityksen avulla. Jännitysten purkaminen ja vapaa tunteminen.

 • Rajoittavista toiminnan ja ajattelun kaavoista vapautuminen.

 • Hiljentyminen tuntemaan, tunteiden hyväksyminen ja huomion säilyttäminen omissa toiveissa.

4. Ilmentäminen

Omien toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden ilmaisu. Siitä kiinni pitäminen, mikä on oikein, totta ja kaunista:

 • Täysiin mittoihinsa rentoutunut keho: arvokkuus, avoimuus ja rohkeus osallistua.

 • Itselle ja läheisille arvokas tulevaisuus. Sen pyytäminen, mitä haluaa ja siitä kieltäytyminen, mikä vie harhaan perustana ihmissuhteille.

 • Konfliktitilanteet mahdollisuutena oppia ja uudistua yhdessä.

 • Energian kurottaminen kohti toisia ja rentoutuminen toimimaan yhdessä.

SOMAATTINEN COACHING UUDELLEENOHJELMOI KESKUSHERMOSTOA

Tietoisuus omista toiveista, ymmärrys haasteista ja vilpitön aikomus tehdä jotain toisin eivät takaa toimintakykyä, kun stressitaso kasvaa‍. Haastavissa tilanteissa vanhat toimintamallit toistuvat, vaikka järki ymmärtää, että ne eivät toimi.

 

Haastavat tilanteet nakertavat turvallisuuden tunnetta ja nostavat keskushermoston hälytysvalmiutta. Stressaavissa tilanteissa näennäisen pienikin tapahtuma saattaa laukaista hälytyksen aivojen limbisessä järjestelmässä.

 

Usein seuraus on tahdonalaisen toiminnan ohittava tunneperäinen puolustusreaktio, joka näkyy ulospäin paikalta poistumisena, myötäilemisenä, suuttumisena tai ääritapauksissa - kun mikään muu ei toimi - lamaantumisena.

Vanhat toimintamallit toistuvat, koska limbisen järjestelmän - aivojen tunnekeskuksen - kanssa on mahdoton neuvotella. Se on oppinut turvallisuuden ylläpitämisen strategiansa kauan sitten ja toistaa niitä keinovalikoiman ja ymmärryksen rikastumisesta huolimatta. 

Limbisen järjestelmän kanssa voi kuitenkin työskennellä kehon kautta. Somaattisessa valmennuksessa tietoinen työskentely liikkeen, hengityksen, kosketuksen ja tuntemusten avulla uudelleenohjelmoi limbisen järjestelmän kokemusta siitä, mikä on turvallista ja mikä ei. 

Valmennuksessa haastaviin tilanteisiin liittyvän stressin sietokyky kasvaa. Silloin toimintakyky aidosti paranee ja ennen ylivoimaisilta tuntuneet tavoitteet alkavat tuntua saavutettavilta.  

SOMAATTISET MENETELMÄT

Tavoitteellinen ja tiedostava työskentely liikkeen, kosketuksen ja hengityksen kanssa vapauttaa menneisyyden toimimattomista kaavoista merkityksellisemmän elämän tavoitteluun tässä hetkessä.

Dialogi ja tiedostaminen

 

Valmennusta eteenpäin kuljettava dialogi keskittyy kehon kautta välittyvien tunteiden, tuntemusten ja mielikuvien tiedostamiseen ja omiin tavoitteisiin kytkemiseen. 

Esimerkkejä valmennuksen keskeisistä keskusteluista: 

 • Toiveet ja tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus.

 • Toiveiden ja pelkojen sekä niiden‍ somaattisten markkerien tunnistaminen.

 • Mielialojen ja kehon tuntemusten sanoittaminen.

 • Kehon tuntemusten ja mielialojen kautta välittyvän totuuden erottaminen tulkinnoista ja tarinoista.

 • Harjoituksissa koetun yhteys oman elämän tapahtumiin ja tilanteisiin.

Strozzi bodywork (kehotyöskentely)

 

Strozzi bodywork on hoitopöydällä tapahtuvaa työskentelyä kosketukseen, hengitykseen ja kehotietoisuuteen perustuvien tekniikoiden avulla.

Kehotyöskentely tapahtuu aina vaatteet päällä ja asettamiasi ‍rajoja kunnioittaen.

Strozzi bodywork on vanhoista kehotyöskentelyperinteistä johdettu kokonaisvaltainen ja suoraviivainen metodi, joka rentouttaa kehoa, vapauttaa tunne-energiaa sekä kasvattaa tilan ja vapauden tunnetta. 

Valmennuksessa kehotyöskentelyä käytetään koko somaattisen muutoksen kaarella ja erityisesti somaattisen avautumisen tukena.

 

Kehotyöskentely perustuu kehopsykoterapian pioneerin Wilhelm Reichinhuomioon siitä, että ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavat ajatusten ja tunne-elämän rajoitteet liittyvät kroonisiin jännitystiloihin kehossa. Rajoitteet poistuvat, kun jännitystilat purkautuvat.

Toiminnalliset harjoitteet

 

Toiminnalliset harjoitteet simuloivat tilanteita, joissa automaattiset toimintamallit rajoittavat toimintaa. Toistojen ja tilateissa onnistumisen avulla vaikealta tuntuvat tilanteet menettävät intensiteettiään, niistä palautuminen nopeutuu ja toimintakyky kasvaa.  

Esimerkkejä toiminnallisista harjoitteista:

 • Kohtaamistilanteet ja niihin liittyvät puolustusreaktiot.

 • Läsnäolo ja toiminta stressaavissa tilanteissa.

 • Tärkeiden asioiden puolustaminen ja rajojen ylläpitäminen ilman aggressiota.

 • Tarpeiden, toiveiden ja pyyntöjen ilmaiseminen sekä muiden tarpeisiin, toiveisiin ja pyyntöihin suhtautuminen (kieltäytyminen, myöntyminen, uteliaisuus).

 • Uusiutuminen, oppiminen, huomion pitäminen tavoitteissa toiminnan keskellä.

Oma harjoittaminen

 

Olemme siitä mitä teemme. Esiintyjille ja urheilijoille tämä on itsestään selvää. 

Kokonaisvaltainen somaattinen muutos ja toimintakyvyn paraneminen tapahtuu vain ja ainoastaan muuttamalla sitä, mitä päivittäin tekee.

Keskeisiä oman harjoittelun osa-alueita ovat: vahvempi kehotuntemusten aistiminen, kehon rentouttaminen levossa ja liikkeessä, läsnäolo sekä toiminnalliset harjoitteet tavoitteittesi kannalta keskeisten voimavarojen kasvattamiseksi.

Oman harjoittelun tulisi olla pitkäjänteistä ja säännöllistä. Harjoittelu on keskeinen osa koko somaattisen valmennuksen kaarta. Se antaa työkalut, joilla ylläpitää ja kiihdyttää muutosta senkin jälkeen, kun valmennus päättyy.  

COACHING ON YHTEISTYÖTÄ

Yhdessä on mahdollista ottaa askeleita, joita ei kykene näkemään tai uskalla ottaa yksin.

Tehtäväni coachina on auttaa sinua tiedostamaan:

 1. Mitä oikeasti haluat ja miksi se on sinulle niin tärkeää, että sitoudut ponnistelemaan sen eteen.

 2. Miten‍ e‍hdollistuneet toimintamallisi vaikeissa tilanteissa estävät sinua saamasta sitä, mikä sinulle on tärkeää.

 3. Miten vapaudut ehdollistuneista esteistä myötätunnolla ja niiden merkitystä kunnioittaen.

 4. Miten vahvistat toiveittesi kannalta tärkeitä voimavaroja. 

Somaattisessa coachingissa työskennellään kehon kautta, koska se ei valehtele ja väistele totuutta. Se on oppimisprosessi kummallekkin.

Coachina luon tavoitteen kannalta perusteltuja harjoituksia, teen toiveittesi kannalta merkityksellisiä, rehellisiä huomioita, luon turvaa toimia ja reflektoin tapahtumia kanssasi, mutta askeleet tavoitteittesi suuntaan voit ottaa vain itse. Sen takia yhteistyön tuloksellisuutta ennustaa eniten oma sitoutumisesi ja motivaatio tehdä töitä itesi hyväksi.

Coachingin aloittaminen

Ensimmäinen askel on ilmainen coaching- tapaaminen, jonka aikana arvioimme yhdessä, miten somaattinen työskentely sopii sinulle. Tapaamisen aikana käymme läpi mm.:

 

 • tilannettasi ja tavoitteitasi

 • valmennuksen periaatteita ja kehon kautta työskentelemisen mallia

 • valmennuksen vaikuttavuutta toimintakykyyn

 • yhdessä työskentelyn periaatteita ja vastuita

‍Ensimmäisen tapaamisen aikana muodostamme yhdessä käsityksen siitä voisiko kokonaisvaltaisesta somaattisesta työskentelystä olla sinulle apua ja mitkä yhteistyön edellytykset ovat. Saat myös kokemusta toiminnallisesta työskentelystä.

Ensimmäinen tapaaminen ei velvoita meitä kumpaakaan mihinkään. 

 

Jos päätämme ryhtyä yhteistyöhön, sovimme sen kestosta ja tapaamme yhdessä sovitun aikataulun mukaan. Yksi tapaaminen kestää noin 1,5 tuntia ja sen hinta on 130 € (plus alv 24%).

bottom of page